Politika privatnosti

(A)  Ova Politika

 

Ova Politika je data od strane privrednog društva Amrop Adria d.o.o. (“Amrop Adria”, “mi” ili “nas”), i namenjena je za lica izvan naše organizacije sa kojima dolazimo u kontakt, uključujući (ali ne ograničavajući se na) Kandidate, Učesnike i Izvore (zajednički  nazvane, “Vas”). Definisani termini korišćeni u ovoj Politici su objašnjeni  u Odeljku (O) koji se nalazi u daljem tekstu.

 

Za svrhu ove Politike, Amrop Adria d.o.o. je Kontrolor podataka. Podaci koji se odnose na Ugovor su dati u Odeljku (N) koji se nalazi u daljem tekstu.

 

Ova Politika može, s vremena na vreme, biti izmenjena i dopunjena ili ažurirana kako bi odslikala promene u našoj politici, koje se odnose na obradu ličnih podataka, ili promene u važećem zakonu. Apelujemo na  Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku i da redovno proveravate ovaj sajt u cilju registrovanja svih promena koje možemo načiniti u vezi uslova ove Politike. Takođe ćemo Vas redovno obaveštavati o svim promenama ove Eksterne politike privatnosti.  

 

(B)  Obrada Vaših ličnih podataka

 

Prikupljanje ličnih podataka: možemo prikupiti lične podatke koje se odnose na Vas, poput Vašeg imena, adrese i kontakt podataka. Primeri izvora iz kojih možemo prikupiti lične podatke su sledeći:   

 • Možemo dobiti Vaše lične podatke tako što ih nam Vi sami date (npr., kada nas kontaktirate putem e-mail poruke ili telefona, ili na drugi način).    
 • Možemo prikupiti Vaše lične podatke tokom naših uobičajenih aktivnosti sa  Vama (ne npr. ako Vam ponudimo da Vas spojimo sa našim Klijentima možemo uzeti Vaše lične podatke koji se odnose na potencijalne prilike povezane sa Klijentima, poput Vašeg rezimea).   
 • Možemo doći do Vaših ličnih podataka od drugih članica Amrop mreže ili firmi, do obima do kog nam  članice o kojima je reč pruže ovakve podatke.   
 • Možemo prikupiti lične podatke koje ste Vi očigledno odlučili da javno obelodanite, uključujući društvene mreže (npr. možemo prikupiti podatke sa profila Vaše društvene mreže/društvenih mreža, do stepena  do kog  ste odlučili da Vaš profil učinite javno vidljivim).   
 • Možemo pribaviti Vaše lične podatke od trećih lica koja nam in proslede (npr. bivših poslodavaca, davalaca preporuke).   
 • Možemo, uz Vašu prethodnu pisanu saglasnost, sprovesti proveru biografskih podataka, u skladu sa zaštitama predviđenim važećim zakonom.    
 • Možemo prikupiti ili pribaviti lične podatke kada Vi posetite Amrop internet sajt ( “sajt”) ili koristite bilo koje karakteristike ili resurse dostupne na ili preko sajta. Kada Vaš uređaj poseti sajt, Vaš uređaj i internet pretraživač će automatski otkriti određene informacije (kao što su vrsta uređaja, operativni sistem, vrsta internet pretraživača, podešavanja internet pretraživača, IP adresa, podešavanja jezika, datum i vreme priključivanja na sajt i drugi tehničko-komunikacioni podaci), od kojih neke mogu predstavljati lične podatke.

 

Kreiranje ličnih podataka: Takođe ćemo možda kreirati lične podatke koje se odnose na Vas, kao što su evidencija svih intervjua na kojim ste prisustvovali. Ovi lični podaci nam pomažu u obavljanju naših operativnih aktivnosti i upravljanju  našim legitimnim poslovnim interesima.

 

Lične podatke koje nam dajete o drugima: U nekim okolnostima, možete nam dati lične podatke o drugima. Na primer, možete biti Izvor i dati svoje komentare o Kandidatima i Učesnicima.  Svaki put kada date ovakve lične podatke, računamo na  Vas da osigurate posedovanje  pravne osnove za pružanje takvih ličnih podataka nama, poštujući važeći zakon i uslove ove Politike. Ukoliko ovo ne možete da ispunite, molimo da se uzdržite od davanja ličnih podataka o trećim licima nama.

 

Relevantni lični podaci: Kategorije ličnih podataka koji se odnose na Vas a koje možemo obraditi uključuju:    

 • Lične podatke: ime (imena); preferirano ime; pol; datum rođenja/starost; nacionalnost; fotografija; bračno stanje; pozicija na poslu; poslodavac; odeljenje; plata i podaci koji se odnose na naknade; broj pasoša (gde je to primenljivo); broj vize (gde je to primenljivo); i broj radne dozvole (gde je to primenljivo).   
 • Kontakt podatke: kućna adresa; kućni broj telefona; broj telefona na poslu; broj poslovnog mobilnog telefona; broj ličnog mobilnog telefona; lična e-mail adresa; e-mail adresa na poslu;  identifikaciona šifra Skyp-a ili druge komunikacione alatke; podaci koji se odnose na profile na društvenim mrežama.   
 • Podatke o prethodnom zaposlenju: datumi i pojedinosti koje se odnose na Vašu sadašnju kao i prethodne pozicije; pojedinosti koje se odnose na sadašnjeg i prethodne poslodavce; datumi zapošljava; funkcije; lokacija mesta na kome radite; oblasti u kojima imate iskustva; i pojedinosti koje se odnose na disciplinarna pitanja ili incidente.   
 • Podaci koji se odnose na davaoca preporuka: informacije koje se odnose na davaoce preporuka koje možete dati, uključujući odnose koje možete imati sa takvim davaocem preporuke i vremenski period tokom koga poznajete takvog davaoca preporuke.   
 • Provera biografskih podataka: informacije do kojih se dođe proverom biografskih podataka sprovedenom u skladu sa važećim zakonom, što podleže prethodnom pribavljanju Vaše eksplicitne saglasnosti date u pisanoj formi, uključujući podatke koji se odnose na prethodna zapošljenja, podatke o prebivalištu i uverenja o nevođenju krivičnog postupka.   
 • Stavovi i mišljenja:naši stavovi po pitanju Kandidata ili Učesnika, gde je to primenljivo.

 

Zakonska osnova za obradu ličnih podataka: Tokom obrade Vaših ličnih podataka u vezi svrha predviđenih ovom Politikom, možemo se bazirati na jednoj ili više pravih osnova kako sledi :    

 • Prethodno smo pribavili Vašu eksplicitnu pisanu saglasnost  za  obradu podataka (ova pravna osnova se koristi isključivo za  obrade podataka  koje su u potpunosti dobrovoljne – ne koristi se za obrade koje su na bilo koji način neophodne ili obligatorne);   
 • Obrada je potrebna u vezi ugovora koji ćete možda sklopiti sa nama;    
 • Obrada je zahtevana važećim zakonom;    
 • Obrada je potrebna radi zaštite vitalnih interesa bilo kog pojedinca; ili   
 • Posedujemo legitiman interes  za sprovođenje obrade podataka, koji nije nadjačan Vašim interesima, osnovnim pravima ili slobodama. Tamo gde se oslanjamo na pravnu osnovu, naši legitimni interesi su:

o   naš legitiman interes rada i  upravljanja našeg poslovanja; 

o   naš legitiman interes za promociju našeg poslovanja; i

o   naš legitiman interes za pružanje usluga našim Klijentima.

 

Obrada Vaših osetljivih ličnih podataka: nije nam namera da prikupimo ili da na drugi način obradimo  Vaše osetljive lične podatke, osim tamo gde:   

 • je obrada zahtevana ili dozvoljena važećim zakonom (npr. radi usaglašenosti sa šarolikom obavezama izveštavanja);    
 • je obrada potrebna (i zahtevana od strane regulatornih vlasti) u cilju detekcije ili prevencije kriminalnih aktivnosti;    
 • je obrada potrebna radi uspostavljanja, primene ili odbrane zakonskih prava; ili   
 • smo, u skladu sa važećim zakonom, prethodno pribavili Vašu eksplicitnu pisanu saglasnost pre obrade Vaših osetljivih ličnih podataka (kao što je i ranije rečeno, ova pravna osnova se koristi samo u vezi obrada koje su u potpunosti dobrovoljne – ne koristi se za obrade koje su na bilo koji način neophodne i obligatorne).

 

Svrhe za koje možemo obraditi Vaše lične podatke: Svrhe za koje možemo obraditi lične podatke, uslovljeno važećim zakonom, uključuju:    

 • Aktivnosti u ime naših klijenata koje se odnose na zapošljavanje novih radnika:aktivnosti zapošljavanja novih radnika; reklamiranje mogućnosti koje pruža naš Klijent; pružanje usluga našim Klijentima; omogućavanje našim Klijentima da razumeju koji su Kandidati zainteresovani za mogućnosti koje oni pružaju; vođenje evidencije; i sprovođenje provere biografskih podataka.    
 • Lideršip konsalting:pružanje usluga lideršip konsaltinga našim Klijentima.   
 • Pružanje usluga Vama:pružanje naših internet sajtova i drugih usluga Vama; prisustvo na sastancima sa Vama; telefonski razgovori sa Vama; i druge vrste komuniciranje sa Vama i vezi ovih usluga.   
 • Naši sajtovi:rad i upravljanje našim sajtovima; pružanje sadržaja Vama; prikazivanje reklama i drugih informacija Vama; i komuniciranje i interakcija sa Vama preko naših sajtova.   
 • Koučing i obuka:pružanje usluge koučinga i obuke i pripreme za intervjue.   
 • Bilteni i druge marketinške komunikacije:obaveštavanje Vas  na razne načine (uključujući putem e-mail poruka, telefona, SMS poruka, društvenih medija, pošte ili lično)  o novostima i potencijalnim mogućnostima za koje možete biti  zainteresovani.  
 • Analize:kontaktiranje Vas radi dobijanja Vaših stavova o relevantnim pitanjima i temama.
 • Poboljšanja naših usluga:identifikacija problema koji se odnose na postojeće usluge; planiranje poboljšanja postojećih usluga; kreiranje novih usluga.   
 • Planiranje:planiranje nasleđivanja i organizaciono planiranje, uključujući budžetiranje.

 

(C)  Obelodanjivanje ličnih podataka trećim licima

 

Možda ćemo obelodaniti Vaše lične podatke drugim članicama Amrop Partnership mreže, za svrhu obavljanja legitimnih poslova (uključujući pružanje usluga Vama i rad naših sajtova), u skladu a važećim zakonom. Možda ćemo takođe proslediti prikupljene podatke našim Klijentima, saradnicima i entitetima koji se bave reklamom, u koje imamo poverenje, u cilju svrha predviđenih ovom Politikom. Uložićemo sve razumne napore kako bismo osigurali da takvi podaci budu anonimizirani, moguće je da će se mali delići Vaših ličnih podataka  nalaziti u okviru takvih podataka.

 

Pored toga, možemo obelodaniti Vaše lične podatke:   

 • Pravnim i regulatornim vlastima, po zahtevu, ili u svrhu izveštavanja o bilo kojem stvarnom  kršenju važećeg zakona ili regulative ili sumnji o postojanju takvog kršenje;    
 • Našim Klijentima, u cilju pružanja usluga tim Klijentima, u skladu a odredbama ove Politike;    
 • Računovođama, revizorima, advokatima i drugim spoljnim stručnim savetnicima kompanije  Amrop Partnership mreže, ukoliko postoji obavezujuća ugovorna obaveza o poverljivosti;   
 • Procesorima trećim licima (poput onih koji pružaju usluge provere biografskih podataka), koji se nalaze bilo gde u svetu, ukoliko su ispunjeni uslovi navedeni u tekstu koji sledi ovog  Odeljka (C);   
 • Bilo kojoj relevantnoj strani, organima za sprovođenje zakona ili sudu, u granicama potrebnim da bi se ustanovila, primenila ili odbranila zakonska prava;   
 • Bilo kojoj relevantnoj strani radi zvanične obaveze u svrhu sprečavanja, istrage, detekcije ili gonjenja krivičnih prestupa ili izvršenja krivičnih kazni, uključujući  zaštitu i sprečavanje pretnji po javnu bezbednost;    
 • Bilo kojim trećim licima koji vrše akviziciju, u slučaju prodaje ili prenosa  celokupnog  ili dela našeg poslovanja ili imovine (uključujući u slučaju reorganizacije, gašenja ili likvidacije); i   
 • Naši  sajtovi mogu da koriste dodatne programe ili sadržaje (npr, Facebook, Twitter, Google+ i Linkedin). Ukoliko se odlučite na interakciju sa takvim dodatnim programima ili sadržajima, Vaši lični podaci mogu biti podeljeni sa relevantnim trećim licima.

 

Ukoliko angažujemo treću stranu u svojstvu Procesora Vaših ličnih podataka, Procesor će podlegati ugovorim obavezama kako bi: (i) obradio lične podatke samo u skladu sa našim prethodno datim instrukcijama; i (ii) koristio mere da bi zaštitio poverljivost i bezbednost ličnih podataka. 

 

(D)  Međunarodni transfer ličnih podataka

 

Zbog internacionalne prirode našeg poslovanja, možda će  biti potrebno da izvršimo transfer Vaših ličnih podataka drugim entitetima u okviru Amrop Partnership mreže, i trećim licima kako je navedeno u Odeljku (C) u prethodnom delu teksta, u vezi svrha predviđenih u ovoj Politici. Iz tog razloga možda ćemo izvršiti prenos Vaših ličnih podataka u druge zemlje koje mogu imati različite zakone i zahteve po pitanju zaštite podataka od onih koji se primenjuju u zemlji u kojoj se nalazite.  Vaši lični podaci mogu biti obelodanjeni drugim članicama Amrop Partnership mreže, do odgovarajućeg stepena, u vezi bilo kojih potencijalnih mogućnosti koje Klijenti mogu imati  za  Vas kao Kandidata ili bilo koje Lideršip usluge u kojoj ste Učesnik.

 

U slučajevima kada vršimo transfer Vaših ličnih podataka u druge zemlje, mi to činimo na osnovu Standardnih ugovornih klauzula. Možete tražiti kopiju naših Standardnih ugovornih klauzula koristeći kontakt podatke date u Odeljku (N) koji sledi.

 

(E)  Bezbednost podataka

                                                         

Implementirali smo adekvatne tehničke i organizacione bezbednosne mere dizajnirane da zaštite Vaše lične podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog obelodanjivanja, neovlašćenog pristupa, i drugih nezakonitih ili neovlašćenih oblika obrade podataka, u skladu sa važećim zakonom. 

 

Vaša je odgovornost  da osigurate da svi lični podaci koje šaljete budu poslati na bezbedan način. 

 

(F)  Tačnost podataka

                                                         

Vaši lični podaci koje mi obrađujemo biće čuvani tačno, i gde to bude potrebno, biće ažurirani. Mi preduzimamo sve razumne korake kako bi osigurali da:   

 • Vaši lični podaci koje obrađujemo budu tačni, i  gde je to potrebno, ažurirani; i   
 • Bilo koji Vaši lični podaci koji su netačni (imajući u vidu svrhe za koje su obrađivani) biće izbrisani ili ispravljeni bez odlaganja.

S vremena na vreme od Vas možemo tražiti da potvrdite tačnost Vaših ličnih podataka.

 

Očekuje se od lica koja nam dostave lične podatke da, na razuman način, garantuju tačnost i kredibilitet transmitovanih podataka.

 

(G)  Minimalizacija podataka

                                                      

Preduzimamo sve razumne korake da osiguramo da Vaši lični podaci koje obrađujemo budu ograničeni na lične podatke koje su razumno potrebi u vezi svrha navedenih u ovoj Politici. 

 

(H)  Čuvanje podataka

 

Čuvamo kopije Vaših ličnih podataka, u formatu koji nam omogućava identifikaciju, samo onoliko dugo koliko je potrebno u vezi svrha predviđenih ovom Politikom, osim u slučaju da važeći  zakon dozvoljava ili zahteva duži period čuvanja. 

 

Kriterijum za određivanje roka čuvanja Vaših ličnih podataka je sledeći: mi čuvamo Vaše lične podatke za period za koji posedujemo Vašu dozvolu da Vas kontaktiramo. Ukoliko budete želeli da povučete Vašu dozvolu, to možete učiniti koristeći kontakt podatke navedene u Odeljku (N) koji sledi.

 

(I)    Vaša zakonska prava

 

Prema važećem zakonu Vi imate brojna prava koja se odnose na obradu Vaših ličnih podataka, uključujući:   

 • Pravo da zahtevate pristup Vašim ličnim podacima ili da zahtevate kopije Vaših ličnih podataka koje mi obrađujemo ili kontrolišemo;   
 • Pravo da zahtevate ispravku bilo kojih netačnosti u Vašim ličnim podacima;   
 • Pravo da zahtevate na legitimnoj osnovi:

o   Brisanje Vaših ličnih podataka koje mi obrađujemo ili kontrolišemo; ili

o   Restrikciju obrade Vaših ličnih podataka koje mi obrađujemo ili kontrolišemo;   

 • Pravo da osporite, na legitimnoj osnovi, obradu Vaših ličnih podataka;    
 • Pravo da Vaši lični podaci budu prebačeni na drugog Kontrolora, do stepena do kog je to primenljivo;    
 • Tamo gde vršimo obradu Vaših ličnih podataka na osnovu Vaše saglasnosti, pravo da povučete saglasnost; i   
 • Pravo da uložite žalbe po pitanju obrade Vaših ličnih podataka kod Organa vlasti za zaštitu podataka.

Ovo ne utiče na Vaša zakonska prava. 

 

Kako biste iskoristite jedno ili više ovih prava, ili postavili pitanje koje se odnosi na ova prava ili bilo koju drugu odredbu ove Politike, ili na našu obradu Vaših ličnih podataka, molimo Vas da to učinite koristeći kontakt podatke navedene u Odeljku (N) koji sledi.

 

(J)  Kolačići

 

Kolačić je mala datoteka koja se postavlja na Vaš uređaj kada posetite internet sajtove (uključujući i naše sajtove). Ona evidentira podatke o Vašem uređaju, Vašem internet pretraživaču, a u nekim slučajevima, Vašim preferencijama i navikama koje se odnose na pretragu. Možda ćemo vršiti obradu Vaših ličnih podataka putem kolačić tehnologije, u skladu sa našom  Politikom kolačića.

 

(K)  Uslovi korišćenja

 

Svaka upotreba naših sajtova podleže našoj Politici i Politici kolačića.

 

(L)  Vaše obaveza

 

Ukoliko, i do stepena do kog  ste Vi Kandidat ili Učesnik, pouzdamo se u Vas da ćete nam dostaviti Vaše kompletne i tačne lične podatke, kako bismo mogli pružiti odgovarajuće usluge Vama i našim Klijentima. 

 

Ukoliko, i do stepena do kog  ste Vi Izvor, pouzdamo se u Vas da osigurate da Vam zakon dozvoljava da nam obelodanite lične podatke, kako je predviđeno ovom Politikom.   

 

(M)  Postupanje u slučaju zloupotrebe ili povrede prava zaštite ličnih podataka   

U privrednom društvu Amrop Adria Referent za zaštitu ličnih podataka (RZP)  preduzima aktivnosti po pitanju svake povrede prava zaštite ili zloupotrebe ličnih podataka i on sprovodi sve interne i eksterne mere (tehničke i organizacione) u cilju zaštite prava i interesa svih osoba, obaveštavajući odmah svaku osobu koja je ovim pogođena. Dodatno, u okviru propisanog vremenskog perioda, u skladu sa Opštom regulativom, RZP takođe obaveštava   nadležni nadzorni organ u Republici Srbiji o uočenim povredama prava ili zloupotrebi ličnih podataka.

 

(N)  Kontakt podaci

 

Ukoliko imate neke primedbe, pitanja ili u slučaju da imate neke primedbe, pitanja ili sumnje koje se odnose na bilo koje podatke navedene u ovoj Politici, ili bilo koje drugo pitanje koje se odnosi na obradu ličnih podataka od strane Amrop Adria d.o.o., molimo Vas da kontaktirajte 

 

Marta Karaičić, Researcher       

Amrop Adria d.o.o., Francuska 5, 11 000 Beograd      

T +381 11 263 2303         

...

 

(O)  Definicije

   

 • ‘Kandidat’ označava kandidata ili potencijalnog kandidata za poziciju kod Klijenta   
 • ‘Klijent’ označava klijenta privrednog društva Amrop Adria d.o.o., ili bilo koje druge članice Amrop mreže.    
 • ‘Kontrolor’ označava entitet koji odlučuje na koji način i zašto se vrši obrada ličnih podataka. U mnogim jurisdikcijama Kontrolor ima primarnu odgovornost kada je u pitanju poštovanje važećih zakona o zaštiti podataka.   
 • ‘Organ vlasti za zaštitu podataka’označava nezavisni javni organ vlasti koji je zakonom zadužen da nadgleda usaglašenost sa važećim zakonima za zaštitu podataka.   
 • Procena lideršipa’ označava bilo koju uslugu procene lideršipa (uključujući ali ne ograničavajući se na, svaku proveru menadžmenta, uslugu lideršip konsaltniga, koučing, razvoj timova, analizu efikasnosti tima ili planiranje nasleđivanja) koje Kontolor pruža Klijentu u cilju procene lidešip potencijala svog osoblja ili drugih osoba koje odabere Klijent.   
 • Učesnik’ označava bilo koje lice koje učestvuje u proceni lideršipa.   
 • ‘Lični podaci’označavaju podatke koje se odnose na bilo koju osobu ili  pomoću kojih je identifikovana neka osoba. Primeri ličnih podataka koje ćemo možda procesuirati su gorenavedeni u Odeljku (B).   
 • Osoblje’ označava svakog trenutnog, bivšeg, privremenog radnika, pripravnika, ostalo osoblje koje nije stalno zaposleno, ugovarača, nameštenika ili drugo osoblje.   
 • ‘Obada’‘obrađivanje’ili ‘obrađeno’ označava bilo koju aktivnost preduzetu sa Vašim ličnim podacima, automatizovanu ili ne, poput prikupljanja, evidentiranja, organizacije, struktuiranja, pothranjivanja, adaptacije ili izmene, povraćaja, konsultacije, upotrebe, obelodanjivanja putem transmisije,  širenja ili na drugi način činjenja dostupnim, podešavanja ili kombinovanja, restrikcije ili uništenja.    
 • ‘Procesor’ označava bilo koju osobu ili entitet koja vrši obradi ličnih podataka u ime Kontrolora  (izuzev osoblja Kontrolora), ili samog Kontrolora.   
 • ‘Osetljivi lični podaci’ označavaju lične podatke koji se odnose na Vašu rasnu pripadnost ili etničko poreklo, politične stavove, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, fizičko ili mentalno zdravlje, polni život, bilo koja stvarna ili navodna krivična dela ili kazne, jedinstveni matični broj građana, ili bilo koje  podatke koje se mogu smatrati osetljivim prema važećem zakonu.   
 • ‘Izvor’ označava svaku osobu koja daje bilo kakvo mišljenje ili stav o kvalitetima bilo kog Kandidata ili Učesnika, za bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na pogodnost Kandidata ili Učenika za određenu ulogu.

 

 

Politika kolačića 

Ova Politika kolačića je data od strane kompanije Amrop Adria d.o.o. (“Amrop Adria” “mi”  ili “nas”), i namenjena je svim korisnicima internet sajtova navedenih u daljem tekstu ove Politike (“Vama”). 

 

Internet sajtovi na koje se odnosi ova Politika

 

Ova Politika se odnosi na sledeći internet sajt za čiji je pravilan rad i kontrolu odgovoran  Amrop Adria d.o.o.:

 

http://www.amrop.rs/sr

 

Šta su to kolačići?

 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu biti postavljene na Vaš kompjuter ili drugi uređaj kada posetite internet sajt. Obično se koriste da potpomognu pravilan rad internet sajtova, u cilju praćenja Vašeg kretanja u okviru internet sajta, u cilju pamćenja Vaših login podata, itd.

 

Postoje razne vrste kolačića, i one se mogu razlikovati na osnovu njihovog porekla, funkcije i životnog veka. Važne karakteristike kolačića  uključuju sledeće: 

      

 • Kolačići prvih strana  su kolačići koji su postavljeni od internet sajta koji posećujete, dok su kolačići trećih stranapostavljeni od strane bilo kog drugog sajta osim sajta koga posećujete. Molimo da primite k znaju da mi ne kontrolišemo prikupljanje niti dalje korišćenje podataka koje vrše treće strane.       
 • Neophodni kolačići  su neophodni kako bi omogućili tehnički rad internet sajta  (npr. oni Vam omogućuju kretanje širom internet sajta i korišćenje njegovih karakteristika).      
 • Kolačići performansi  prikupljaju podatke koje se odnose na performanse internet sajta poput broja posetilaca, vremena provedenog  na internet sajtu i poruka o greškama.      
 • Kolačići funkcionalnosti povećavaju upotrebljivost internet sajta tako što pamte Vaše izbore (npr. jezik, region, login, itd.).      
 • Ciljani/reklamni kolačići omogućavaju internet sajtu da Vam šalje personalizovane reklame.
 • Jednokratni kolačići su privremeni kolačići koji se brišu jednom kada zatvorite Vaš pretraživač dok stalniili trajni kolačići ostaju na Vašem uređaju sve dok ih ručno ne izbrišete ili dok ih ne izbriše Vaš pretraživač na osnovu vremena trajanja specifikovanog u  datoteci stalnog kolačića.

                                                                                                   

Dodatne informacija od svim aspektima kolačića mogu se naći na adresi www.allaboutcookies.org. Molimo da primite k znanju da kompanija  Amrop Adria d.o.o.  nije povezana sa niti  odgovorna za ovaj internet sajt treće strane.

 

Zašto koristimo kolačiće?

 

Koristimo kolačiće da bismo:      

 • razlikovali korisnike;       
 • poboljšali korišćenje i funkcionalnost  našeg internet sajta;      
 • naš internet sajt tačno prilagodili Vašim potrebama i preferencijama;      
 • obradili Vaše porudžbine; i      
 • obavili istraživanje  načina na koji se koristi naš internet sajt kao i  sastavili anonimnu i zbirnu statistiku.

 

Mi ne koristimo prikupljene podatke za kreiranje profile korisnika.

 

Koju vrstu kolačića koristimo?

 

Nužno potrebni kolačići

Spisak svih kolačića koji se mogu pojaviti, ali nije nužno, na web stranicama. Ti kolačići su automatski dozvoljeni jer web stranice bez njih ne funkcionišu. Ključni su za navigaciju po web stranicama i obezbeđuju funkcionisanje osnovnih procesa web stranice. 

 

Kolačići

Vek trajanja

Čemu služe

JSESSIONID, PHPSESSIONID, ASPSESSIONID, etc

Dok ste na web stranici. Prilikom izlaska, odnosno odjave sa web stranice, briše se.

Privremeni kolačić (Session cookies) prati vašu aktivnost na web stranici. Obezbeđuje da web stranica sama zapamti šta ste unosili, odnosno koje podstranice ste posetili. Bez tog kolačića  svaka podstranica tretirala bi vas kao novog posetioca. Taj kolačić ne prikuplja lične podatke, ne identifikuje vas i nije povezan sa drugim informacijama koje se čuvaju o vama..

COOKIES_ENABLED

Dok ste na web stranici. Prilikom izlaska, odnosno odjave sa web stranice, briše se..

Ovaj kolačić beleži koje kolačiće ste omogućili. Ne prikuplja vaše lične podatke, ne identifikuje vas i nije povezan sa drugim informacijama koje se čuvaju o vama..

lytee-admin, lytee-website

Dok ste na web stranici. Prilikom izlaska odnosno odjave sa web stranicaa, briše se..

Ovaj kolačić se koristi za Sly, administrativni alat aplikacije Lytee.

 

Kolačići za  analitiku

U želji da se unaprede web sadržaji i usluge mogu se koristiti alati za praćenje pretraživačkih navika pojedinaca prilikom posete internet stranicama, recimo Google Analytics. Takvi kolačići inače prikupljaju anonimne podatke, koji idu na analizu zajedno sa podacima drugih posetilaca i služe za utvrđivanje kako se koristi web stranica.

 

Grupa

Kolačići

Vek trajanja

Čemu služi

Google Analytics

_ga, __utma, __utmb, 
__utmc, __utmv, __utmz

Na neodređeno vreme, osim ako se briše ručno. 

Google Analytics je usluga za web analizu koju pruža Google, Inc. ('Google'). Prikuplja podatke o korišćenju web stranice, uključujući i IP adresu. Međutim mogu se sačuvati na Googlovim serverima. Udruženi sa podacima drugih korisnika služe za analizu koliko često ljudi posećuju web stranicu, kako su do nje došli (preko oglasnih ili referentnih veza sa drugim web stranicama) i koje  podstranice su najposećenije. Podaci se ne identifikuju i ne povezuju sa drugim informacijama koje se čuvaju o vama. 

 

Kolačići društvenih medija

Ovi kolačići omogućavaju povezivanje sa društvenim medijima, prijavljivanje na web stranicu sa  Facebookom i omogućavaju da objavljujete svoje aktivnosti na web stranici na Facebooku, Twitteru i Linkedlna i da javnost upoznajete sa svojim aktivnostima na internetu.

 

Grupa

Kolačići

Vek trajanja

Čemu služi

Facebook

datr, lsd, reg_ext_ref,
reg_fb_gate, reg_fb_ref, wb, 
act, _e_3qqF_0, wd

Različit

Može se desiti da su na web stranici u upotrebi Facebookovi dodaci (pluginsi) ili neka od funkcija  Facebooka, recimo dugme za lajkovanje. U tom slučaju Facebook će za svakog posetioca web stranice podesiti kolačiće. Istovremeno će Facebook, ako je posetilac prijavljen na svoj račun, registrovati posetu web stranici.

Twitter

twll, t1, original_refer,
_twitter_sess, guest_id , k, pid

Različit

Ti kolačići se koriste kada je na web stranici sadržaj Twittera.

GooglePlus

APISID, HSID, NID,
PREF, SAPISID, SID,
SSID, S, S_adsense,
BEAT, ULS

Različit

Te kolačiće podešava Google +1 "share" dugme. Dozvoljava deljenje sadržaja sa kontaktima u mreži Google plus. Većina tih kolačića podešava se prijavom na Google..

LinkedIn

X-LI-DDC, X-LI-IDC,
NSC_MC_WT_FU_IUUQ

Različit

Ti kolačići podešavaju se LinkedIn-ovim "share" dugmetom. Prikupljaju podatke o web stranicama koje je posetio korisnik LinkedIn-a.

 

YouTube kolačići

Ti kolačići dozvoljavaju korišćenje podataka povezanih sa korisničkim pretraživanjem YouTube.

 

Grupa

Kolačići

Vek trajanja

Čemu služi

Youtube

SID, LOGIN_INFO, use_hotbox,
PREF, SSID, HSID,
watched_video_id_list, __utma,
__utmz, demographics, VISITOR_INFO1_LIVE

Različit

Google će podesiti više kolačića na bilo kojoj stranici koja uključuje YouTube video. Oni mogu Google-u dostaviti podatke o vašem korišćenju web stranice koji se , uključujući na primer i vašu IP adresu, čuvaju na serveru. Međutim, ti kolačići ne identifikuju vas lično ako niste prijavljeni na Google-u. U suprotnom, povezaće ih sa vašim računom.

 

Marketinški kolačići

Ti kolačići omogućavaju utvrđivanje da li je korisnik video oglasnu poruku i kada ju je poslednji put video.

 

Grupa

Kolačići

Vek trajanja

Čemu služi

Doubleclick - Google ads

id

Različit

DoubleClick oznake mere efikasnost web marketinških kampanja i korisnicima trećih stranica nude oglasne poruke na osnovu prepoznatog ukusa kroz istoriju pretraživanja putem interneta. Te informacije se ne koriste vezano za lične podatke drugih usluga Googla dok korisnik ne da svoj pristanak za to. 

 

 

Molimo da primite k znaju da obrada Vaših ličnih podataka  povezana sa kolačićima, kao  i ona korišćena za druge svrhe, podleže našoj Politici privatnosti

 

Pored toga, možda ćemo takođe uz ili u kombinaciji sa  kolačićima koristiti i  web putokaze (na providim GIF-ovima) i  druge slične tehnologije. Web putokaz je obično providna  grafička slika (obično 1 piksel x 1 piksel) koja je postavljena na sajt ili u e-mail poruka i ona nam pomaže da razumemo ponašanje posetioca koji posećuju naš internet sajt. Dodatne informacija o web putokazima mogu se naći na adresi http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html. Molimo da primite k znanju da kompanija  Amrop Adria d.o.o.  nije povezana sa niti  odgovorna za ovaj internet sajt treće strane.

 

Kako možete da kontrolišete kolačiće i web putokaze? 

 

Većina internet pretraživača je podešena tako da automatski prihvata kolačiće. U zavisnosti od Vašeg pretraživača, možete podesiti da Vas Vaš pretraživač upozori pre nego što prihvati kolačiće, ili možete ga podesiti tako da ih odbaci. Molimo Vas pregledajte opciju 'pomoć'  (ili slično) na Vašem pretraživaču kako biste saznali više o načinu na koji to možete da uradite.

 

Onemogućavanje kolačića može da ima uticaj na iskustvo koje ćete imati na našim internet sajtovima, i može da znači da nećete moći da imate pristup nekim delovima naših internet sajtova, ili primite neke usluge.

 

Ukoliko koristite različite uređaje kako bi pristupili našim internet sajtovima, moraćete da osigurate da svaki pretraživač svakog od tih uređaja bude podešen na Vaše preferirane kolačiće.

 

Dodatne informacije od svim aspektima kolačića mogu se naći na adresi www.allaboutcookies.org. Molimo da primite k znanju da kompanija  Amrop Adria d.o.o.  nije povezana sa, niti  odgovorna za, ovaj internet sajt treće strane.

 

Pored toga možete odbiti  kolačiće  tako što ćete otići na sledeće sajtove i selektovati   koje kolačiće kompanije želite da odbijete: http://www.aboutads.info/choices/#completedhttp://www.youronlinechoices.com/.  Molimo da primite k znanju da kompanija  Amrop Adria d.o.o.  nije povezana sa, niti  odgovorna za, ove internet sajtove trećih strana.

 

Poslednje ažuriranje: 10.05.2018.