Procena potreba je pripremna faza i uključuje detaljnu procenu klijentovih potreba i profil upražnjenog radnog mesta. Ključne informacije potiču iz ove analize koja se zatim dopunjava našim znanjem o kompaniji i njenoj trenutnoj poziciji na tržištu koje se integriše u proces traženja. U saradnji sa klijentom usaglašavamo metode traženja i upotrebu medija.

 

Na osnovu ovakvih analiza objavljujemo oglas u štampanim medijima i ukoliko je to moguće u on-line medijima. S obzirom na naše odlično poznavanje tržišta medija koristimo oglas koji je pažljivo sačinjen tako da privuče pažnju širokog kruga potencijalnih kandidata u najkraćem mogućem roku. Profesionalni koncept oglasa i sam tekst, izgled oglasa i reputacija Amrop konsultantske kuće igraju važnu ulogu u uspešnom popunjavanju tražene pozicije.

 

Tokom procesa selekcije filtriramo pristigle aplikacije i takođe pretražujemo našu bazu kandidata u potrazi za odgovarajućim profilom. Tokom dugogodišnjeg rada napravili smo bazu koja sadrži više od 3.000 kandidata rukovodećeg ili usko specijalizovanog profesionalnog profila. Ovakva baza predstavlja osnovu svakog projekta traženja i selekcije i kontinuirano se nadograđuje i širi. Odgovarajući kandidati se potom kontaktiraju i pozivaju na razgovore. Shodno tome, u direktnim razgovorima sa kandidatima procenjujemo i analiziramo njihova profesionalna i društvena znanja i veštine, razmatramo njihove poslovne uspehe i dostignuća u karijeri i analiziramo njihovu motivaciju i profil ličnosti. Ove informacije sumiramo u detaljnim poverljivim izveštajima o kandidatu i sastavljamo finalnu listu kandidata. Kandidati mogu biti na finalnoj listi samo u slučaju da smo uvereni da njihova znanja, veštine, iskustvo i karakter odgovaraju potrebama našeg klijenta.

 

Predstavljanje kandidata klijentu počinje sa prosleđivanjem finalne liste kandidata i detaljnog izveštaja za svakog kandidata sa finalne liste. Nakon toga organizujemo razgovore izmedju kandidata i klijenta. Po zahtevu klijenta naši predstavnici takođe mogu prisustvovati razgovorima. Nakon obavljenih razgovora sa kandidatima, sa našim klijentom detaljno razgovaramo o predstavljenim kandidatima, ocenjujemo ih i zajedno pravimo listu najboljih kandidata. Uz saglasnost najbolje ocenjenih kandidata proveravamo njihove reference.

 

U završnoj fazi obezbeđujemo podršku našim klijentima u pregovorima oko potpisivanja ugovora sa izabranim kandidatom. I kandidati i klijenti mogu da se oslone na naše iskustvo i poznavanje tržišta ljudskih resursa u svakoj fazi pregovora oko potpisivanja ugovora. Po potpisivanju ugovora naši konsultanti održavaju redovan kontakt sa klijentom i kandidatom kako bi bili sigurni da se kandidat što uspešnije integriše u novo radno okruženje.