Procena potreba je pripremna faza i uključuje detaljnu procenu klijentovih potreba i profil upražnjenog radnog mesta. Ključne informacije potiču iz ove analize koja se zatim dopunjava našim znanjem o kompaniji i njenoj trenutnoj poziciji na tržištu koje se integriše u proces traženja. Na osnovu ovih informacija definišemo ciljane oblasti poslovanja, kompanije i kandidate. Ovakva analiza predstavlja osnovu i ključni element za uspešno izvršenje zadatka.

 

U fazi traženja kandidata pažljivo istražujemo tržište i uz identifikaciju ciljanih kompanija i pojedinaca pripremamo dodatne informacije o samom potencijalu tržišta ljudskih resursa za potrebe našeg klijenta. Po završetku faze traženja kandidata pripremamo preliminarnu listu kandidata koju predstavljamo klijentu i po potrebi je usaglašavamo zajedno sa klijentom.

 

Pri selekciji finalnih kandidata, kontaktiramo potencijalne kandidate u potpunoj diskreciji sa ciljem da ih informišemo o poziciji i dobijemo povratnu informaciju da li postoji interesovanje sa njihove strane za dalje razgovore. Shodno tome, u direktnim razgovorima sa kandidatima procenjujemo i analiziramo njihova profesionalna i društvena znanja i veštine, razmatramo njihove poslovne uspehe i dostignuća u karijeri, analiziramo njihovu motivaciju i profil ličnosti. Ove informacije sumiramo u detaljnim poverljivim izveštajima o kandidatu i sastavljamo finalnu listu kandidata. Kandidati mogu biti na finalnoj listi samo u slučaju da smo uvereni da njihova znanja, veštine, iskustvo i karakter odgovaraju potrebama našeg klijenta.

 

Predstavljanje kandidata klijentu počinje sa prosleđivanjem finalne liste kandidata i detaljnog izveštaja za svakog kandidata sa finalne liste. Nakon toga organizujemo razgovore između kandidata i klijenta. Po zahtevu klijenta naši predstavnici takođe mogu prisustvovati razgovorima. Nakon obavljenih razgovora sa kandidatima, sa našim klijentom detaljno razgovaramo o predstavljenim kandidatima, ocenjujemo ih i zajedno pravimo listu najboljih kandidata. Uz saglasnost najbolje ocenjenih kandidata proveravamo njihove reference.

 

U završnoj fazi obezbeđujemo podršku našim klijentima u pregovorima oko potpisivanja ugovora sa izabranim kandidatom. I kandidati i klijenti mogu da se oslone na naše iskustvo i poznavanje tržišta ljudskih resursa u svakoj fazi pregovora oko potpisivanja ugovora. Po potpisivanju ugovora naši konsultanti održavaju redovan kontakt sa klijentom i kandidatom kako bi bili sigurni da se kandidat što uspešnije integriše u novo radno okruženje.